ดาวน์โหลดไฟล์นี้และกรอกในเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมลงวันที่ให้เรียบร้อยก่อนทีจะสแกนเข้าระบบ กรอกขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่